bg bg
กิจกรรม Highlight
highlight
10 มิถุนายน 2567
นปร. รุ่นที่ 17 เตรียมตัวพบกันเร็ว ๆ นี้
นปร. รุ่นที่ 17 เตรียมตัวพบกันเร็ว ๆ นี้
อ่านต่อ
highlight
28 พฤษภาคม 2567
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เว็บไซต์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ย้ายที่อยู่เว็บไซต์ไปที่ www.psacthailand.org
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เว็บไซต์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ย้ายที่อยู่เว็บไซต์ไปที่ www.psacthailand.org
อ่านต่อ
กิจกรรมและข่าวสาร
news
21 มิถุนายน 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) ศึกษาดูงานกิจกรรมการปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ณ กรมการท่องเที่ยว
เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 1 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อ่านต่อ
news
13 มิถุนายน 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) ศึกษาดูงานกิจกรรมการปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ณ กระทรวงกลาโหม
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะผู้บริหาร ณ ห้องหลักเมือง 1 กระทรวงกลาโหม
อ่านต่อ
news
30 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) ศึกษาดูงานกิจกรรมการปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ณ กรมปศุสัตว์
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ปวิณ ชำนิประศาสน์ อาจารย์ผู้ดูแล นปร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานกิจกรรมการปฏิบัติราชการด้านวิชาการ ณ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำโปรแกรม Power BI มาใช้ในการทำงาน สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร นปร. ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล
อ่านต่อ
news
30 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร นปร. ข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชุมพาบาล
ข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชุมพาบาล จัดทำ "โครงการจิตอาสา...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมที่ดีสำหรับเด็ก” โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้ดูแล นปร., เครือข่าย นปร. และหน่วยงานต่างๆ
อ่านต่อ
news
28 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร นปร. ข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทำกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสังคมที่ดีสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชุมพาบาล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทำกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสังคมที่ดีสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชุมพาบาล Good Shepherd Day Care Center เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ "โครงการจิตอาสา...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมที่ดีสำหรับเด็ก”
อ่านต่อ
news
21 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
นางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้ดูแล นปร. และเจ้าหน้าที่ นำคณะเครือข่าย นปร. รุ่นที่ 1 – 15 จากส่วนราชการต่าง ๆ และ นปร. รุ่นที่ 16 ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาของ นปร. รุ่นที่ 16 ภายใต้โจทย์หัวข้อการยกระดับบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
news
21 พฤษภาคม 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เข้าพบผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 501 – 502 สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี
อ่านต่อ
news
25 เมษายน 2567
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร., นางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร. รุ่นที่ 16) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ
news
19 เมษายน 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วย ม.ล. พัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะข้าราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร. รุ่นที่ 16) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ่านต่อ
news
09 เมษายน 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) : Public Service Agent for Change Development Program (PSAC) ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ คูโบต้าฟาร์ม (KUBOTA FARM) จังหวัดชลบุรี นำโดย อาจารย์อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อาจารย์ผู้ดูแล นปร. รุ่นที่ 16
อ่านต่อ
news
01 เมษายน 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)ได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ จังหวัดสระบุรี นำโดย อาจารย์ปวิณ ชำนิประศาสน์ อาจารย์ผู้ดูแล นปร. รุ่นที่ 16 แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ชุมชนทับกวาง 2. ร้านมากินดี Ma Kin Dee Healthy Shop และ 3. ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง
อ่านต่อ
news
08 มีนาคม 2567
ข่าวสาร นปร. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ (การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน) ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ (การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน) ครั้งที่ 1 (2/3) ของ นปร. รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ก.พ. 67 (4 วัน 3 คืน) ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
news
01 มีนาคม 2567
เปิดปฐมฤกษ์วารสาร ฉบับแรกของ นปร. 16 รังสรรค์ความประทับใจตลอดระยะ 3 เดือน ที่เข้าร่วมโครงการฯ
นปร. รุ่นที่ 16 รวบรวมเรื่องราวสุดแสนประทับใจในภาพรวมของโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.) รุ่นที่ 16 อาทิ งานเลี้ยงปีใหม่ การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วิ และเบื้องหลังรายการคุยกับ ชร วิเชียรศิลป์
อ่านต่อ
news
25 มกราคม 2567
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ (การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน) ครั้งที่ 1 (1/3) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ
news
14 ธันวาคม 2566
โครงการ นปร. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการในโครงการพัฒนา นปร. รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ย. 66 ณ จังหวัดนครราชสีมา
อ่านต่อ
news
10 พฤศจิกายน 2566
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมการรายงานตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16
อ่านต่อ
bg
นปร. คืออะไร?
ย่อมาจากโครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Agent for Change Development Program : PSAC) คือ โครงการที่สรรหา และคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีสมรรถนะสูง เพื่อเข้ารับราชการ
ข้อมูลหลักสูตร
icon-card1
ความรู้เรื่องราชการ
icon-card2
ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูป
ประเทศและแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
icon-card3
การพัฒนาประเทศภายใต้
โลกาภิวัตน์
(Globalization)
icon-card4
ทักษะการใช้ภาษาและทักษะ
เฉพาะด้านสำหรับงานราชการ
icon-card5
การเป็นผู้นำแห่งอนาคต
(Leading to the future)
icon-card6
การคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)
icon-card7
การปฏิรูปองค์กร
(Transforming
Organizations)
icon-card8
ทักษะการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัล
(Digital Tranformation Skills)
icon-card9
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและการนำ
เสนออย่างมืออาชีพ
icon-card10
จริยธรรมและคุณธรรม
ประสบการณ์ นปร.
ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ เหมาะสมกับความต้องการของส่วนราชการในลักษณะ "Customized Program" โดยส่วนราชการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา นปร. ตั้งแต่อยู่ในโครงการฯ
คุณป๋วย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
ได้ความรู้หลากหลายแขนง ได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วได้เครือข่ายเพื่อนใหม่ที่พร้อมพัฒนาระบบราชการไปด้วยกันค่ะ
คุณป๋วย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
ได้ความรู้หลากหลายแขนง ได้ลงมือปฏิบัติจริง แล้วได้เครือข่ายเพื่อนใหม่ที่พร้อมพัฒนาระบบราชการไปด้วยกันค่ะ